1- GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

♦ Kat Karşılığı, Hasılat Paylaşımlı ve sair Yöntemlerle Yapılacak İnşaat Sözleşmeleri’nin Hazırlanması, Revizyonu

♦ Gayrimenkul Alım ve Satımı Hususunda İlgili Mevzuat Çerçevesinde Danışmanlık Hizmeti Verilmesi, Gerekli Sözleşmelerin Hazırlanması

♦ İpotek, İntifa, Sükna, Şufa ve Benzeri Hakların Kurulması, Sona Erdirilmesi Gibi İşlemlerin Yapılması

2- İNŞAAT DAVALARI

♦ Kat Karşılığı, Hasılat Paylaşımlı ve sair Yöntemlerle Yapılacak İnşaat Sözleşmeleri Sebebiyle Dava Açmak ve Açılan Davalarda Avukatlık Hizmeti

♦ Taşkın İnşaat ve Arsa Tecavüzü Halinde Müdahalenin Men-i Davaları

♦ Taşkın İnşaat ve Arsa Tecavüzü Halinde İmar Kanunu md. 32 ve md. 42 Anlamında Taşkın Yapının İdareler Eliyle Yıkılması, Taşkın Yapının Mühürlenmesi ve Diğer Yaptırımların Uygulanması için Belediyelerde ve sair İdarelerde Sürecin Takibi

3- GAYRİMENKULÜN AYNINA İLİŞKİN DAVALAR

♦ Yolsuz Tescil Sebebiyle Tapu Sicilinin Düzeltimi/Tapu İptali Davaları

♦ İzale-i Şuyu Davaları

♦ Taşınmaz Muhtesatının Aidiyetinin Tespiti Davaları

♦ İpoteğin Fekki – Sorunlu İpoteklerin Kaldırılması

♦ Müdahalenin ve Tecavüzün Önlenmesi Davaları

4- GAYRİMENKULDEN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVALARI

♦ Kamulaştırmasız El Atma Davaları

♦ Tapu Sicili’nin Yanlış Tutulması Sebebiyle ya da Devletin Haksız Şerhi Sebebiyle Devlet Aleyhine Tazminat Davaları

♦ Ecrimisil Alacağı Davaları

5- KAT MÜLKİYETİ UYUŞMAZLIKLARI

♦ KMK. md. 3 Gereği Arsa Payının Düzeltilmesi Davaları

♦ Yönetim Planının İptali ve Düzeltilmesi Davaları

♦ Kat İrtifakının Terkini ve Bozulması

♦ Genel Kurul Kararlarının İptali Davaları

6- GAYRİMENKULÜN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR

♦ Ecrimisil Alacağı Davaları

♦ Tahliye Davaları

♦ Kira Bedelinin Tespiti/Bedel Artırımı ve Uyarlama Davaları