inşaat işçisi, işçi sözleşmesi, belirsiz süreli iş sözleşmesi, kentsel dönüşüm toplantı çağrısı, kat mülkiye kanunu toplantı çağrısı, kat malikleri kurulu, olağanüstü toplantı, kat karşılığı inşaat, inşaat davaları, gayrimenkul davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar, müteaahhit, inşaat avukatı, gayrimenkul avukatı, müteahhit oyunları, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm davaları, kentsel dönüşüm çareleri, inşaat eksik iş, inşaata tedbir, inşaata ihtiyati tedbir, satış vaadi, kat karşılığı sözleşmesinin iptali, kat mülkiyeti, iskan, anahtar teslim, alacak borç protokolü, borç ödeme taahhüdü, taahhüdü ihlal, taahhüdü ihlal cezası, icra avukatı, koparan avukat, icra müdürlüğü, çek, senet, yazılı tahliye taahhüdü, kiracı tahliyesi, tahliye taahhütnamesi, noter, kamu görevlisine hakaret, sulh ceza, hakaret, tanıma, tenfiz, uluslar arası davalar, international, boşanma, boşanma davaları, aile mahkemeleri, yabancı mahkeme kararları, yabancı mahkeme kararlarının türkiyede tanınması ve tenfizi, ihtar, ihtarname, fikri sınai haklar, patent, marka, marka tecavüzü, tecavüzün refi, ref-i, fikri sınai haklar hukuk ceza mahkemeleri, sanat eserleri davaları, sanat davaları uzmanı, kira, kira alacağı, sulh hukuk davaları, evden tahliye, işyeri tahliyesi, kolay tahliye, kolay evden işyerinden çıkarma, sulh hukuk mahkemesi, ağır ceza mahkemesi, ceza avukatı, kira avukatı, tahliye avukatı, istanbul avukatı, kadıköy avukatı, bağdat caddesi avukatı, afyon avukat, afyon Bolvadin avukat, Sakarya avukat, Akyazı avukat, kurtaran avukat, ceza davaları, savcı, savcılık, ipten adam alma, ipten adam alan avukat, ağır ceza davaları, en iyi avukat, avukat, istanbul avukat, kadıköy avukat, gayrimenkul avukatı, gayrimenkul avukatları, gayrimenkul davası, gayrimenkul davaları, gayrimenkul davaları avukatı, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm avukatları, yürütmeyi durdurma kentsel dönüşüm 6306 idare mahkemesi ihtiyati tedbir, yürütmeyi durdurma kentsel dönüşüm, 6306 idare mahkemesi, ihtiyati tedbir, en iyi avukat, avukat, istanbul avukat, kadıköy avukat, gayrimenkul avukatı,gayrimenkul hukuku, inşaat hukuku, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kentsel dönüşüm, gayrimenkul uzmanı, gayrimenkul hukuku

Kentsel Dönüşüm’ün Getirdiği Avantajlar

Bilindiği gibi 2012 yazından beri kamuoyunda Kentsel Dönüşüm olarak bilinen 6306 Sayılı yasa ve bu yasaya mukabil 25 Temmuz 2014 tarihli son yönetmeliğe göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müteaahit ve arsa maliklerine bir takım muafiyet, teşvik ve yardımlar sağlanmaktadır. Bunların en göze çarpanlarını inceleyecek olursak:

1- KİRA YARDIMI: Maliklere tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar,
Mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi,
Mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. Kira yardımı aylık 680 Türk Lirasını, yardım süresi ise, 18 ay’ı geçemez.
Kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere, Bakanlıkça belirlenecek oranda defaten kira yardımı yapılabilir.

KREDİ/FAİZ DESTEĞİ: Kanun kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere; Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir.
27.03.2013 tarihli genelge uyarınca konut kredilerinin %4’ü işyeri yapımına ilişkin kredileri %3’ü Bakanlıkça karşılanacaktır.
Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği yapılamaz

KDV UYGULAMASI: 01.01.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile emlakta Vergilendirmeye esas metrekare değeri 500-1000 TL. olan taşınmazlar için KDV oranı %8
Vergilendirmeye esas metrekare değeri 1.000 TL üzeri olan taşınmazlarda %18 olarak değiştirilmiştir.

Ancak 6306 sayılı yasa kapsamın riskli raporu alınmış olan konut niteliğindeki taşınmazlarla ilgili olarak eski hükümler geçerli olmak kaydı ile KDV oranı 150 m2 altı taşınmazlarda yine %1 , 150 m2 üzeri olan taşınmazlarda ise %18 olarak geçerli olacaktır.

6306 sayılı yasa kapsamında riskli alan veya riskli yapı ilan edilen taşınmazlar ile ilgili olarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ve noterler tarafından uygulanan vergi, harç ve masrafların bir kısmı hiç alınmayacaktır. Buna göre;
a) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesi uyarınca alınan noter harçları.

b) Harçlar Kanununun 57 nci maddesi uyarınca alınan tapu ve kadastro harçları.

c) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 79 uncu, 80 inci, 84 üncü ve Ek 1 inci maddesi uyarınca belediyelerce alınan harçlar.

d) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisine tâbi kâğıtlar sebebiyle alınan damga vergisi.

e) 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uyarınca alınan veraset ve intikal vergisi.

f) Kurum ve kuruluşlarca döner sermaye ücreti adı altında alınan bütün ücretler; Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı, 87 nci, 88 inci ve 97 nci maddeleri ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci ve 23 üncü maddeleri uyarınca alınan her türlü ücret ve riskli olarak tespit edilen binaya ilişkin olarak 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği uyarınca alınanlar da dahil olmak üzere, belediye meclisi kararı ile belirlenen ve alınan her türlü ücret.

g) Kullandırılacak kredilerden dolayı lehe alınacak paralar sebebiyle 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca alınması gereken banka ve sigorta muameleleri vergileri alınmayacaktır.

25 Temmuz 2014 yönetmeliği ile tapu harçlarından muafiyete büyük bir yenilik getirilmiş olup;
1) Uygulama alanındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri ve tescili işlemleri ile Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların ilk satışı, devri ve tescili işlemleri,
2) Kanun kapsamındaki bir yapıdan dolayı, kredi desteğinden faydalanarak veya tamamen kendi kaynaklarını kullanarak, uygulama alanında veya uygulama alanı dışındaki parsellerde yeni bir yapı yapılması ya da mevcut bir yapının satın alınması işlemi,
Kanun uyarınca yapıldığından, bu işlem ve uygulamalar ile uygulama alanındaki yapılarla ilgili olarak; noterler, tapu ve kadastro müdürlükleri, belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Kanun uyarınca yapılan diğer işlemler hakkında vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanacaktır

Share this post